ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه (16:30-8:30) ، پنجشنبه (12:00-9:00)

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
  • English

VV-Tek
Automatic Reusable Biopsy Device

biopsy

Cytocan
Chiba and GS Gun Aspiration Needle

biopsy

V-Tek
Automatic Reusable Biopsy Device

biopsy

Autocut
Refill needle for reusable biopsy system

biopsy
CT-Core - Semi automatic biopsy needle

CT-Core
Semi-Automatic biopsy Needle

biopsy

Corex
Automatic Biopsy Device

biopsy

Block
Bone Biopsy Needle Kit

biopsy
Myelo - Bone marrow aspiration needle

Myelo
Bone Marrow Aspiration Needle

biopsy